DSCN0097

DSCN0097.jpg


DSCN0098

DSCN0098.jpg


DSCN0099

DSCN0099.jpg


DSCN0100

DSCN0100.jpg


DSCN0101

DSCN0101.jpg


DSCN0102

DSCN0102.jpg


       


Stearman Fly Saint Francis, KS. 2002 -- --